Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, First Communications Agnieszka Maliszewska wprowadza zasady zapewniające jak najlepsze bezpieczeństwo uczestnikom biorącym udział w 18 Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej oraz Gali XIV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zaleceniami, niezbędnymi do zachowania odpowiedniej ochrony w czasie pandemii.

 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez First Communications Agnieszka Maliszewska. Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 30.08.2021 r.
Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.
Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń.
First Communications Agnieszka Maliszewska zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

 

1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzeń

1.1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredni kontakt uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 10 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.
1.2.
Warunkiem udziału w wydarzeniu jest 

a. zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej i Nowej Zelandii, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej; 
b. posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 3 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid lub: 
c. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed wydarzeniem oraz:
d. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
e. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
f. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;
g. samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, rękawiczki jednorazowe;
h. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
i. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;
j. ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 2 metrów;
k. ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji – w miarę możliwości zalecana rejestracja i kontakt z obsługą wydarzenia w formie online;
l. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w pkt. 1.4 poniżej; 
m. umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.

1.3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności
a. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
b. zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę;
c. sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu.

1.4. Jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
Odizolowany uczestnik zaś powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu.

1.5. Złożenie przez uczestnika dobrowolnego oświadczenia o byciu osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej, drogą online umożliwia wstęp na wydarzenie bez podlegania limitom wynikającym z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

1.6. Organizator może wymagać od uczestnika, który złoży ww. oświadczenie, okazania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) – na wydruku lub w formie elektronicznej na telefonie lub innym urządzeniu umożliwiającym odczyt. Osoba zaszczepiona wymaganą liczbą dawek szczepionki może pobrać Unijny Certyfikat Covid na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel. O wydruk Unijnego Certyfikatu Covid można również poprosić punkt szczepień, lekarza lub pielęgniarkę POZ.


2. Wytyczne dotyczące personelu i organizacji terenu wydarzenia2.1. Pracownicy i podwykonawcy obsługujący wydarzenie

a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;
b. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do dezynfekcji;
c. pracownik zobowiązany jest zasłaniać nos i usta maseczką podczas wykonywania obowiązków z klientami i interesariuszami; jeżeli pracownik zapomni maski – dostępne są w ww. recepcjach;
d. pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry);
e. pracownik powinien regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
f. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
g. pracownik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; pracownik powinien dezynfekować telefon, klawiaturę i myszkę – za pomocą środków dostępnych w aneksach kuchennych – przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego; środki do dezynfekcji, umieszczone w aneksach kuchennych, przeznaczone są do użytku przez wszystkich pracowników; zabrania się ich zabierania i zostawiania na swoich biurkach;
h. pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/.

Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.


2.2. Przygotowanie obiektu do wydarzenia

a. dezynfekcja/wietrzenie powierzchni przed wejściem uczestników wydarzenia;
b. preparaty do dezynfekcji rąk umieszczone przy wejściach do obiektów, w toaletach, przy kasach, windach, w recepcji oraz w strefie gastronomicznej;
c. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
d. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych;
e. przestrzeganie zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiekcie;
f. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych podczas wydarzeń;
g. zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren wydarzenia.

3. Wytyczne dotyczące usługi cateringowej


3.1. Catering (przerwy kawowe, lunche, kolacje, bankiety)
a. w przypadku konieczności dostawy sprzętu i/lub żywności odbywają się one autami poddanymi wietrzeniu i/lub dezynfekcji i/lub ozonowaniu;
b. sprzęt i zastawa są na bieżąco dezynfekowane;
c. serwowanie posiłków odbywać się może na kilka sposobów:
   i. dostarczane lub wydawane na wynos zamykane biodegradowalne lunchboxy;
   ii. w lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej pod warunkiem, że:
klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką.

3.2. Tymczasowe punkty sprzedaży
a. biodegradowalne kubki do napojów/piwa;
b. zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę, np. z pleksi, oddzielającą klienta od pracownika (zgodnie z wytycznymi z GISu);
c. obsługa zobowiązana jest do zakrywania nosa i ust: zalecane jest stosowanie maski, maseczki, albo przyłbicy;
d. rekomendowana płatność bezgotówkowa;
e. dezynfekcja lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi: zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów – każdorazowo po/przed użyciem;
f. systematyczna dezynfekcja rąk;
g. oznakowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce;
h. dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi);
i. przyprawy, cukier dostępne w jednorazówkach;
j. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/


4. Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeńKonferencje/ kongresy


a. imprezy takie jak konferencje, kongresy, targi  są dopuszczalne pod warunkiem, dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów; do ww. ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
b. komunikacja do uczestników przed wydarzeniem i w trakcie, w zakresie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z wymogami dotyczącymi ochrony przed SARS-CoV-2 poprzez m.in.: media społecznościowe, bileterie, strony www, regulamin wydarzenia, plakaty, tablice, radiowęzeł etc.;
c. zwiększenie do maksimum liczby spraw organizacyjnych z podnajemcami, uczestnikami, wystawcami załatwianych online, przez platformy, systemy rezerwacji;
d. zapewnienie możliwości zakupu maseczek – w wyznaczonym punkcie;
e. przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych;
f. umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;
g. utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy uczestnikami;
h. obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką) przez każdą osobę przebywającą w obiekcie/na terenie wydarzenia;
i. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na wybranej przestrzeni:
j. zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji wniesionych do obiektu, na czas realizacji wydarzenia, własnych akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego w tym m.in.:

i. dezynfekcja mikrofonu i prezentera w przerwie między wystąpieniami;
ii. dezynfekcja kabiny symultanicznej – po każdym 4 godzinnym bloku;
iii. dezynfekcja mównicy w przerwie między wystąpieniami;
k. organizowanie szatni / punktu przechowywania bagażu w sposób następujący:
   i. maksymalne możliwe zwiększenie liczby personelu obsługującego szatnię lub zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników wydarzenia / spotkania;
   ii. oczekiwanie w kolejce do szatni powinno umożliwiać min. 2 m odległość między uczestnikami spotkania / wydarzenia;
   iii. obsługa szatni powinna zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w tym maski, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk (należy wskazać środki zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby;
   iv. w miarę możliwości okrycia wierzchnie powinny być wieszane na co drugim wieszaku, a wydawane numery przyporządkowane do okrycia wierzchniego powinny być do użytku jednorazowego;
   v. rekomendowana płatność bezgotówkowa;

l. lada szatni regularnie dezynfekowana nie rzadziej niż co 1 godzinę;
m. płatność bezgotówkowa;
n. przygotowanie przestrzeni w tym aranżacja zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości (w tym oznaczenie kolejki do toalet odstępami 2 m);
o. stosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczeństwa uczestników/pracowników/dostawców wydarzenia/spotkania opublikowanych na stronach serwisu gov.pl;
p. prowadzenie listy kontaktowej przebywających w obiekcie osób podczas jego wydarzenia (dot. również montaży i demontaży) w celu ewentualnego kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem podczas wydarzenia;
q. powołanie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej; uruchomienie alarmowego nr telefonu organizatora, dostępnego w czasie wydarzenia, oznakowanie w widocznych miejscach o tym numerze i zasadach korzystania;
r. stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób;
s. należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących, ograniczenie możliwości zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu; wyjście z terenu spotkania powinno być przygotowane w innym miejscu niż wejście na jego teren i wyraźnie oznaczone z zakazem wychodzenia wejściem;
t. w trakcie montażu i demontażu zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa epidemicznego dla obiektu w trakcie przygotowań i przebiegu wydarzeń;
u. oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min. 2-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia / spotkania.

Ladies and Gentlemen,

Due to the epidemiological situation related to the spread of the SARS-CoV-2 virus, First Communications Agnieszka Maliszewska introduces rules ensuring the best possible safety for participants taking part in the 18th International Dairy Cooperative Forum and 14th Dairy Cooperative Ranking Gala.

We encourage you to familiarize yourself with the following recommendations, necessary to maintain adequate protection during the pandemic.

 

 SAFETY RULES

Safety rules against SARS-CoV-2 virus infection for events organized by First Communications Agnieszka Maliszewska. Version taking into account the legal status and recommendations of the Ministry of Culture and National Heritage, Ministry of Development and Chief Sanitary Inspector as of 30.08.2021.

The rules apply to the part concerning activities currently permitted by law and may be amended in accordance with changes in the law and changes in GIS guidelines.

Changes will be announced in a customary form: electronically on the event’s website or in the form of announcements.

First Communications Agnieszka Maliszewska reserves the right to tighten / loosen the safety rules depending on the situation.

 

1. Guidelines for event participants

1.1 If a participant develops alarming COVID-19 symptoms such as shortness of breath, sub-febrile state (body temperature between 37°C and 38°C), cold symptoms or direct contact of the participant with a person infected with SARS-CoV-2 virus within 10 days prior to the event, he/she should not come to the venue of the event, should stay at home and contact the nearest sanitary-epidemiological station or use teleporad from his/her primary care physician.

1.2 The condition of participation in the event is

 1. to be vaccinated against COVID-19 with a vaccine that is authorised for marketing in the European Union and New Zealand, i.e. to have received the required number of doses of the vaccine for the given preparation at least 14 days before the event and to present the EU digital COVID certificate (EU Covid Certificate) in electronic or paper form at the entrance to the event;
 2. to be in recovery status, having undergone COVID-19 within the last max. 3 months and to present at the entrance the appropriate confirmation of this status, e.g. Union Covid Certificate or:
 3. having a negative test result for COVID-19 performed max. 48 hours prior to the event and:
 4. a mandatory written declaration by the participant at the entrance to the event or online beforehand that the participant, to the best of his/her knowledge, is not an infected person and is not in quarantine or under epidemiological surveillance;
 5. mandatory hand disinfection by participants upon entering the facility or event area;
 6. mandatory covering of mouth and nose at the facility or event site, as well as while waiting in line to enter the facility/event site;
 7. Participant’s own personal protective equipment such as facemasks, disposable gloves;
 8. covering the mouth and nose with a bent elbow or handkerchief when coughing or sneezing – throwing the handkerchief into a closed garbage can as soon as possible and washing hands;
 9. moving only in the area marked for event participants;
 10. i. to stand in any queues (e.g. at entrances, exits, toilets, checkrooms, reception, catering) maintaining a distance of 2 meters;
 11. to limit the time spent in the reception area – if possible, it is recommended to register and contact the event staff online;
 12. to comply with the security measures applied in the facility, instructions and orders of the staff to comply with the aforementioned measures, and in the event of a possible need for isolation, as referred to in para. 1.4 below;
 13. allowing body temperature to be measured using a non-contact thermometer or thermal imaging cameras at the entrance to the event – if such a procedure is put in place.

 

1.3 Audience entry and exit procedure

 1. queuing with a distance of 2 meters;
 2. adhering to the division of the audience into sections admitted at appropriate time intervals – if the organizer has provided for such a procedure;
 3. moving efficiently at entry/exit.

1.4. If a participant shows clear signs of illness such as persistent cough, malaise, difficulty breathing – he/she will be temporarily isolated in a dedicated room and the event organizer will notify the medical dispatcher of the suspected infection and report the incident to the management of the facility where the event is being held, which will allow the staff to determine the area where the person moved and stayed, perform routine cleaning in accordance with facility procedures, and disinfect tactile surfaces (doorknobs, handrails, handles, etc.).

The isolated participant should await sanitary transport in a designated room.

 

1.5 The participant’s voluntary declaration of being vaccinated against COVID-19 at the entrance to the event or earlier online allows entry to the event without being subject to the limits resulting from the current epidemiological situation and the applicable law.

 

1.6 The Organizer may require the participant who makes the above statement to present the EU digital COVID certificate (EU Covid Certificate) – on a hard copy or electronically on a phone or other readable device. A person vaccinated with the required number of doses of the vaccine may download the EU Covid Certificate on the Patient’s Internet Account and in the mCitizen application. A printout of the Covid Uniform Certificate may also be requested from the immunization center, physician or PCP nurse.


2. Guidelines for staff and site organisation

 

2.1 Employees and subcontractors serving the event

 1. An employee with symptoms of SARS-CoV-2 infection should not use public places, including coming to work, and should inform the employer immediately if the employee is confirmed infected;
 2. before starting work, the employee is obliged to wash his/her hands with soap and water or to disinfect his/her hands with disinfectant liquids available in the facility; disinfectant liquids are available at the reception desks at the entrances to the facilities
 3. the employee is obliged to cover the nose and mouth with a mask while performing duties with clients and stakeholders; if the employee forgets the mask – it is available at the above mentioned reception desks;
 4. the employee is obliged to keep a safe distance from the interlocutor and co-workers (2 meters is recommended);
 5. an employee should regularly and thoroughly wash his/her hands with soap and water in accordance with the instructions located at the washbasin and/or disinfect dried hands with an alcohol-based disinfectant (min. 60%);
 6. when coughing or sneezing, the employee should cover his/her mouth and nose with a bent elbow or handkerchief – dispose of the handkerchief in a closed trash can as soon as possible and wash hands;
 7. the employee should try not to touch the facial area with hands, especially mouth, nose and eyes; the employee should disinfect the phone, keyboard and mouse – using agents available in the kitchenettes – at least once during the working day; disinfectants, placed in the kitchenettes, are intended for use by all employees; it is forbidden to take them away and leave them on their desks;
 8. the employee is obliged to follow the current guidelines of the Chief Sanitary Inspector and the Minister of Health, available at www.gis.gov.pl orwww.gov.pl/web/koronawirus/.

 

The above rules provided for employees servicing the event also apply to subcontractors servicing the event.

2.2 Preparation of the facility for an event

 1. Disinfecting/ventilating surfaces prior to entry of event participants;
 2. Hand sanitizers placed at facility entrances, restrooms, checkouts, elevators, reception area, and food service area;
 3. marking of dedicated containers for used personal protective equipment;
 4. scheduling the event so that as few people as possible are working in one place at one time – including office staff;
 5. adhering to policies for frequent air exchange in the facility;
 6. training staff in non-contact audience handling and event procedures;
 7. Providing non-contact entry to the event area.

3. Guidelines for the catering service

 

3.1 Catering (coffee breaks, lunches, dinners, banquets)

 1. when equipment and/or food deliveries are required, they are made in cars that have been weatherized and/or disinfected and/or ozonized;
 2. Equipment and tableware are disinfected on a regular basis;
 3. Serving of food can be done in several ways:
 4. Delivered or take-out sealed biodegradable lunchboxes;
 5. on the premises/separated food service area provided that:

customers implement the obligation to cover their mouths and noses with a mask until they occupy the areas where they will consume food or beverages, and staff implement the obligation to cover their mouths and noses with a mask.

3.2 Temporary points of sale

 1. biodegradable beverage/beverage cups;
 2. it is recommended to equip the service stands with a transparent shield, e.g. made of plexiglass, separating the customer from the employee (according to the guidelines from GIS);
 3. staff are required to cover their nose and mouth: a mask, facemask, or visor is recommended;
 4. cashless payment is recommended;
 5. disinfecting counters and payment readers, disinfecting cash desks or service stations at least once an hour: it is recommended to disinfect PIN pads, scanners – each time after/before use
 6. systematic hand disinfection;
 7. marking 1.5 m distance between people standing in line;
 8. h. Disinfecting common areas that customers come into contact with (excluding the floor);
 9. Spices, sugar available in disposable containers;
 10. The catering operator is obliged to follow the current guidelines of the Chief Sanitary Inspector and the Minister of Health, available at www.gis.gov.pl or www.gov.pl/web/koronawirus/

4 Guidelines for organization of eventsConferences/Congresses

 1. Events such as conferences, congresses, and trade fairs are allowed on the condition that the number of participants is adjusted to the current regulations; the above limitations do not include persons vaccinated against COVID-19;
 2. communication to participants before and during the event regarding the new security rules in relation to the SARS-CoV-2 protection requirements through, but not limited to: social media, ticketing, website, event rules, posters, signs, radio station, etc;
 3. increasing to the maximum the number of organizational matters with sub-tenants, participants, exhibitors handled online, through platforms, reservation systems;
 4. providing an opportunity to purchase masks – in a designated point;
 5. preparation of a room (e.g. equipped with personal protective equipment and disinfecting fluid) or a room in which a person can be temporarily isolated in case of the appearance of disease symptoms;
 6. Placing the necessary telephone numbers of the county sanitary-epidemiological station and medical services in an easily accessible place;
 7. maintaining a distance of at least 2 m between participants;
 8. obligation of every person staying in the facility/event area to cover their mouth and nose (with a mask);
 9. to comply with the applicable laws relating to the maximum number of persons allowed in the selected space:
 10. ensuring proper disinfection of own accessories, furniture, multimedia equipment brought into the facility, for the duration of the event, including but not limited to:

 

 1. Disinfecting the microphone and presenter in between speeches;
 2. Disinfection of the simultaneous booth – after each 4-hour block

iii. disinfecting the rostrum between speeches;

 1. organizing the locker room / baggage storage area as follows:
 2. maximizing the number of staff serving the checkroom or ensuring that participants of the event/meeting are able to hang their own coats;
 3. waiting in the checkroom queue should allow a min. 2 m distance between the participants of the meeting / event;

   iii. checkroom staff should be equipped with personal protective equipment, including masks, gloves, and hand sanitizer (resources should be indicated in accordance with applicable regulations), as well as waterproof long-sleeved aprons for use as needed;

 1. Outerwear should be hung on every other hanger when possible, and issued numbers assigned to outerwear should be for single use;
 2. Cashless payment is recommended;
 3. locker room counter regularly disinfected at least every 1 hour;
 4. Cashless payment;
 5. preparation of the space including arrangement in accordance with the applicable guidelines for maintaining distance (including marking the queue to the toilets with 2 m spacing);
 6. following the currently binding guidelines of the Chief Sanitary Inspector and the Minister of Health, available at www.gis.gov.pl or www.gov.pl/web/koronawirus/; this especially concerns the safety rules for participants/employees/suppliers of the event/meeting published on the gov.pl website;
 7. maintenance of a contact list of persons staying at the facility during the event (concerns also assembly and disassembly) for the purpose of possible contact in case of virus infection during the event;
 8. q. appointing a health coordinator or delegating a specific employee to tasks related to ensuring that all established procedures are maintained and to maintain regular contact with a designated person from the appropriate district sanitary and epidemiological station; activating an emergency telephone number of the organizer, available during the event, signage in visible places about this number and the rules of use;
 9. use of a people counting system, which will make it possible to verify the number of persons present on fair grounds and to block the entrance if the permitted number of persons is exceeded;
 10. it is necessary to limit as much as possible the possibility of contact between persons entering and leaving, to limit the possibility of participants gathering in passageways in a way which makes it impossible to keep a proper distance; the exit from the meeting area should be prepared in a different place than the entrance to the area and clearly marked with a prohibition to leave the entrance;
 11. During assembly and disassembly, the safety rules applicable to builders and suppliers shall be observed in accordance with current regulations and the recommendations of the Chief Sanitary Inspectorate – an epidemic safety instruction shall be developed for the facility during the preparation and course of events
 12. Waiting in line to enter the meeting area should allow a min. 2-meter distance between participants of the event / meeting.