Janusz Wojciechowski

Europejski Komisarz do spraw Rolnictwa

European Commissioner for Agriculture

Członek Komisji Europejskiej od 1 grudnia 2019 r. odpowiedzialny za Rolnictwo.

Do obowiązków Komisarza Wojciechowskiego należy wspieranie negocjacji w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), opracowanie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, a także planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Komisarz Wojciechowski dorastał w gospodarstwie rolnym w Rawie Mazowieckiej, w województwie łódzkim w centralnej Polsce. Jest adwokatem, a swoją karierę zawodową rozpoczynał jako sędzia różnych szczebli, aż do pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego RP. Następnie pełnił ważną funkcję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Polsce (1995-2001).

Od 2001 r. Komisarz Wojciechowski reprezentował okręg łódzki jako poseł oraz wicemarszałek Sejmu RP (2001-2004), a od czerwca 2004 do maja 2016 r. jako poseł do Parlamentu Europejskiego 3 kadencji. Jako eurodeputowany był członkiem Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt w Parlamencie Europejskim od pierwszej kadencji w 2004 r.; w latach 2014-2016 był jej Przewodniczącym.
Od maja 2016 do listopada 2019 był członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, reprezentującym Polskę.
Member of the European Commission since 1 December 2019, responsible for Agriculture.

Commissioner Wojciechowski’s responsibilities include supporting negotiations on the future of the CAP, developing a long-term vision for rural areas and developing an action plan for organic farming.

Commissioner Wojciechowski grew up on farm in rural Rawa Mazowiecka, Łódzkie region in central Poland. He is an attorney. He had started his professional career as a judge at different levels up to being a judge of the Supreme Court of Poland. Then he held very significant post of the President of the Supreme Audit Office of Poland (1995-2001)

From 2001 Commissioner Wojciechowski represented Łódzkie constituency as a Member and also Vice-marshal of the Parliament of the Republic of Poland - Sejm (2001-2004) and from June 2004 till May 2016 as a Member of the European Parliament of 3 terms. As MEP he was Member of the European Parliament's Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals in the European Parliament since his 1st term in 2004; since 2014 till 2016 its President.

From May 2016 to November 2019 he was the Member of the European Court of Auditors, representing Poland.

Dariusz Sapiński

Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA

Największy autorytet branży mleczarskiej. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem i wyjątkową intuicją biznesową, skuteczny strateg, prekursor innowacyjnych rozwiązań. Twórca sukcesu marki MLEKOVITA – to on w 1992 r. opracował jej logo i nadał nazwę, wyróżniając się tym samym z szeregu okręgowych spółdzielni mleczarskich i wskazując innym nowatorski kierunek rozwoju. Dzięki jego efektywnemu zarządzaniu firma stała się najcenniejszą marką polskiego sektora produkcyjnego i żywnościowego oraz największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, która obecnie liczy 21 zakładów produkcyjnych, 32 własne centra dystrybucyjne oraz 138 sklepów firmowych MLEKOVITKA i 2 sklepy internetowe: sba.com.pl z ofertą dla aktywnych oraz mlekovitka.pl z szerokim asortymentem produktów.
Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję polskości oraz patriotyzmu gospodarczego. Laureat licznych prestiżowych nagród i tytułów, w tym państwowych (m.in. Brązowego Krzyża Zasługi, Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski) oraz biznesowych (m.in. Businessmena Roku, Najbardziej Szanowanego Szefa Firm Produkcyjnych w Polsce, Indywidualności Roku, Agrobiznesmena Roku, Medalu „Zasłużony dla eksportu”).
.

Łukasz Wyrzykowski

Dyrektor Generalny IFCN – The Dairy Research Network

General Manager of IFCN – The Dairy Research Network

Łukasz Wyrzykowski od 10 lat zajmuje się tematyką mleczarską. Jest Dyrektorem Generalnym IFCN – The Dairy Research Network, a także członkiem zarządu IFCN AG do spraw strategicznych decyzji i rozwoju firmy. Łukasz Wyrzykowski jest również specjalistą rynku mleczarskiego w zakresie analizy. W pracy skupia się na analizie łańcucha wartości produktów mleczarskich, prognozach rynku mleczarskiego i strukturalnym rozwoju rynku mleczarskiego.
Lukasz Wyrzykowski has worked in the dairy industry topics for last 10 years now. He is the General Manager of “IFCN – The Dairy Research Network” and not only a member of the IFCN AG management for strategic decision & company development but also a specialist in the dairy market analysis. His focus is on the dairy value chain analysis, dairy market forecasts and structural dairy market development.

Aleksander Anton

Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy - EDA

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Jukka Likitalo

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Jukka Likitalo ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze mleczarskim. Od 2014 r kieruje Eucolait - organizacją reprezentującą interesy około 500 przedsiębiorstw zajmujących się handlem produktami mleczarskimi w całej UE. Do jego obowiązków należy bieżące zarządzanie i reprezentowanie organizacji, polityka mleczarska i analiza rynku, a także doradztwo dla firm członkowskich.

Friedemann Kraft

Radca Rolny w Ambasadzie Niemiec w Warszawie

Friedemann Kraft studiował prawo w Niemczech, Hiszpanii i Belgii. Po sześciu latach pracy jako prawnik ds. żywności w niemieckiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, w 2011 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Żywności i Rolnictwa w Niemczech, a do 2015 roku pracował jako radca ds. żywności i rolnictwa w Ambasadzie w Warszawie. Od 2020 roku jest z powrotem w Warszawie i ponownie pracuje w Ambasadzie jako radca ds. rolnictwa.

Pekka Pesonen

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Pekka Pesonen jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników, oraz Cogeca, reprezentującej europejskie agrospółdzielnie, które razem liczą ponad 70 krajowych organizacji rolniczych z całej Europy. Wcześniej pracował jako sekretarz stanu w fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadto Pesonen ma duże doświadczenie zawodowe w lobbowaniu na szczeblu UE w imieniu fińskich rolników, właścicieli lasów (MTK i SLC) oraz spółdzielni rolno-leśnych (Pellervo). W latach 90. pracował w dziale sprzedaży i marketingu fińskiego przedsiębiorstwa mleczarskiego Valio. Pan Pesonen był również członkiem kilku grup doradczych wysokiego szczebla zajmujących się przygotowaniem polityki UE. Jest wykwalifikowanym agronomem i ma żonę oraz trójkę dorosłych dzieci.

Andrzej Babuchowski

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego – IIPM

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.

dr inż. Jerzy Plewa

Ekspert Team Europe

W latach 2013-2020 Jerzy Plewa był Dyrektorem Generalnym w Komisji Europejskiej, Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, a od 2006 do 2013 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego. Wcześniej, jako Wiceminister Rolnictwa był odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwo i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe (7 lat). Pan Plewa jest długoletnim pracownikiem naukowym, adiunktem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także ekspertem FAO i Banku Światowego i doradcą Prezesa NBP.
Obecnie w Team Europe zajmuje się Wspólną Polityką Rolną, zrównoważonym rozwojem rolnictwa, Nowym Europejskim Zielonym Ładem, negocjacjami handlowymi bilateralnymi i wielostronnymi, nauką, badaniami i innowacjami w rolnictwie.

Sascha Siegel

Dyrektor ds. towarów rolnych

Sascha Siegel jest Dyrektorem ds. towarów rolnych w firmie EEX, do której dołączył w styczniu 2015 r. Wcześniej był Wiceprezesem ds. badań i rozwoju produktów w Eurex we Frankfurcie, gdzie od 2009 r. tworzył portfolio produktów rolnych oraz towarzyszył ich rozwojowi, pełniąc funkcję Menedżera Produktu.

Mark Casey

Dyrektor Generalny ds. Strategii Handlowej i Spraw Interesariuszy (EMEA) w Fonterra Co-operative Group Ltd.

Mark Casey jest Dyrektorem Generalnym ds. strategii handlowej Fonterry i Dyrektorem ds. kontaktów z interesariuszami w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Na tym stanowisku Mark współpracuje z firmami Fonterry obecnymi na tych rynkach, aby chronić i zwiększać dostęp do rynku oraz kierować współpracą Spółdzielni z kluczowymi przedstawicielami rządu i przemysłu. Przed objęciem tego stanowiska w 2020 r. Mark przez poprzednie trzy lata pracował w dziale prawnym Fonterry, a oprócz swoich obowiązków związanych z prawem, Mark pracował również w zespole zarządzania incydentami Fonterry, w tym kierował zespołem i odegrał ważną rolę w reakcji Spółdzielni na kryzys COVID-19.

Agnieszka Maliszewska

Organizator Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Dyrektor i Członek Zarządu Polskiej Izby Mleka. Aktywnie uczestniczy w pracach mających na celu zwiększenie spożycia mleka i produktów mleczarskich w Polsce poprzez inicjowanie kampanii promocyjno-informacyjnych. Członek Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka. Właścicielka firmy First Communications. W roku 2019 wybrana na pierwszą wiceprzewodniczącą COGECA - największej i najbardziej wpływowej organizacji lobbingowej na rzecz mleczarstwa w Europie. Za swój wkład w rozwój gospodarczy kraju odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2013 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2015 roku Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Gospodarki.

Carolien Spaans

Radca Rolny w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie

Carolien pracuje w ministerstwie rolnictwa w Holandii od 2006 r., na kilku stanowiskach, m.in. jako doradca ds. polityki politycznej. Przed przeprowadzką do Warszawy latem 2019 r. pracowała jako radca ds. rolnych Holandii na Ukrainie. Obecnie jej obszar pracy obejmuje Polskę, Słowację i Czechy.

Marie-Christine Le Gal

Radca Rolny w Polsce, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii

Marie-Christine Le Gal od ponad dziesięciu lat pracuje w sektorze rolniczym, gdzie obejmowała wiele różnych stanowisk, m.in. we Francji i za granicą.
Od grudnia 2018 roku pracuje w Ambasadzie Francji w Warszawie jako Radca Rolny dla sektora regionalnego- Polska, Węgry i kraje bałtyckie. Rolą Radcy Rolnego jest promowanie francuskiej polityki rolnej, wspieranie francuskich przedsiębiorstw oraz śledzenie aktualności, przepisów i polityk rolnych krajów regionu. Wcześniej Marie-Christine Le Gal pracowała w ambasadzie francuskiej w Rosji oraz w ministerstwach rolnictwa i gospodarki w Paryżu, gdzie głównie zajmowała się umowami handlowymi i innowacjami w agrobiznesie.
Marie-Christine Le Gal jest lekarzem weterynarii i posiada dyplom z weterynaryjnego zdrowia publicznego.

Bernard Ader

Wiceprezydent COGECA

Bernard Ader jest rolnikiem spółdzielcą, który od 20 lat prowadzi gospodarstwo mieszane w południowej Tuluzie. Wraz z dwoma partnerami hoduje ekologiczne bydło limousine oraz uprawia konwencjonalną pszenicę i słoneczniki. Bernard jest wiceprzewodniczącym COGECA (ogólna Konfederacja Spółdzielni Rolniczych), którą to funkcję pełni od 2019 roku. Na poziomie krajowym Bernard jest wiceprzewodniczącym Spółdzielni Euralis. Jest najbardziej zaangażowany w działalność Działu Żywności tej spółdzielni. Bernard jest również przewodniczącym La Coopération Agricole, Komitet Europejski.

Piotr Szajner

Kierownik Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB

Dr inż. Piotr Szajner – ur. w 1969 r., absolwent Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1993 r. zatrudniony IERiGŻ-PIB. od 2009 r. doktor nauk ekonomicznych, a od 2013 r. Kierownik Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB. Zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii rynku, ewolucji struktury rynku żywnościowego, badań rynkowych w sektorze rolno-pożywczym na wszystkich etapach łańcucha marketingowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem rynku mleka i cukru. Analiza handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w kontekście międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego. Problematyka zmienności i transmisji cen na poszczególnych etapach łańcucha marketingowego. Ewolucja polityki rolnej, w tym w szczególności w zakresie regulacji rynkowych i handlu zagranicznego. Autor wielu publikacji i artykułów oraz ekspertyz dotyczących rynków żywnościowych. Współpraca międzynarodowa między innymi z The Austrian Society of Agricultural Economics (ÖGA) i Swiss Society for Agricultural Economics and Rural Sociology (SGA). W 2009 r. uczestnik w pracach The High Level Expert Group on Milk przy Komisji Europejskiej.

Robert Telus

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa I Rozwoju Wsi

Robert Telus urodził się 18 kwietnia 1969 roku w Opocznie. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska. Od 2007 roku zaczął pełnić funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. 25 października 2015 został wybrany jako poseł na Sejm VIII kadencji. Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem tej partii oraz zasiada w Prezydium Klubu. W 2019 roku ponownie wybrany do Sejmu. Wcześniej Robert Telus pracował jako Dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, przez wiele lat kierował także Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Jest powszechnie znanym działaczem społecznym. Przez kilka lat był Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Bartłomieja w Opocznie. Jest także jednym z pomysłodawców i współzałożycieli fundacji „Dar dla Potrzebujących”, której największym osiągnięciem jest utworzenie i otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Byszewach. Młodemu pokoleniu nieustannie stara się przekazywać miłość do Ojczyzny, wartości chrześcijańskie oraz poszanowanie dla rodzimej kultury. Jest czynnym rolnikiem, wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Jako członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie występował z sejmowej mównicy w obronie polskiego rolnika i polskiej wsi. Ostatnie cztery lata pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej Komisji, a obecnie jest jej przewodniczącym. Pełni również funkcję przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Regionu Łódzkiego. Swój czas wolny najchętniej spędza w rodzinnym gronie. Jego pasją jest hodowla koni, szczególnie koników polskich.