Janusz Wojciechowski

Europejski Komisarz do spraw Rolnictwa

European Commissioner for Agriculture

Członek Komisji Europejskiej od 1 grudnia 2019 r. odpowiedzialny za Rolnictwo.

Do obowiązków Komisarza Wojciechowskiego należy wspieranie negocjacji w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), opracowanie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, a także planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Komisarz Wojciechowski dorastał w gospodarstwie rolnym w Rawie Mazowieckiej, w województwie łódzkim w centralnej Polsce. Jest adwokatem, a swoją karierę zawodową rozpoczynał jako sędzia różnych szczebli, aż do pełnienia funkcji sędziego Sądu Najwyższego RP. Następnie pełnił ważną funkcję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Polsce (1995-2001).

Od 2001 r. Komisarz Wojciechowski reprezentował okręg łódzki jako poseł oraz wicemarszałek Sejmu RP (2001-2004), a od czerwca 2004 do maja 2016 r. jako poseł do Parlamentu Europejskiego 3 kadencji. Jako eurodeputowany był członkiem Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt w Parlamencie Europejskim od pierwszej kadencji w 2004 r.; w latach 2014-2016 był jej Przewodniczącym.
Od maja 2016 do listopada 2019 był członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, reprezentującym Polskę.
Member of the European Commission since 1 December 2019, responsible for Agriculture.

Commissioner Wojciechowski’s responsibilities include supporting negotiations on the future of the CAP, developing a long-term vision for rural areas and developing an action plan for organic farming.

Commissioner Wojciechowski grew up on farm in rural Rawa Mazowiecka, Łódzkie region in central Poland. He is an attorney. He had started his professional career as a judge at different levels up to being a judge of the Supreme Court of Poland. Then he held very significant post of the President of the Supreme Audit Office of Poland (1995-2001)

From 2001 Commissioner Wojciechowski represented Łódzkie constituency as a Member and also Vice-marshal of the Parliament of the Republic of Poland - Sejm (2001-2004) and from June 2004 till May 2016 as a Member of the European Parliament of 3 terms. As MEP he was Member of the European Parliament's Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals in the European Parliament since his 1st term in 2004; since 2014 till 2016 its President.

From May 2016 to November 2019 he was the Member of the European Court of Auditors, representing Poland.

Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister of Agriculture and Rural Development

Urodził się 13 lipca 1982 roku w Bielsku-Białej. Menedżer, samorządowiec, wykładowca.

Studia wyższe ukończył z tytułem magistra-inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła, jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek. Był także wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni.

Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 roku. Poseł VIII i IX kadencji. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Sekretarza Sejmu.

15 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. był również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach.
6 października 2020 r. został powołany na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prywatnie pasjonat żeglarstwa
He graduated from the University of Agriculture in Kraków with the diploma of MSc, Eng. in Zootechnics.

He gained his professional experience both in Poland and abroad, where he worked for leading companies. In Poland, he worked for several years at one of the largest financial institutions in Europe. Before being elected to the Sejm (the lower chamber of the Polish Parliament), he was successfully developing one of the companies in Bielsko-Biała as a manager. He also lectured at one of the universities in Bielsko Biała.

He gained experience in local government by working, among others, as a coordinator at the district authority (starostwo powiatowe) and a councillor of the Bielsko-Biała Town Council. He served almost three terms as town councillor, until the elections to the Sejm in 2015. Member of Parliament for the 8th and the 9th term. In the Sejm he held the positions of Vice-Chairman of the Infrastructure Committee and Secretary of the Sejm.

On 15 July 2019 he was appointed Secretary of State in the Ministry of Investment and Economic Development. He held the same position in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, which was created as a result of the transformation of the Ministry of Investment and Economic Development. Since 23 July 2019, he has also been the government plenipotentiary for the organisation of the World Urban Forum in 2022 in Katowice.

On 6 October 2020 he was appointed the Minister of Agriculture and Rural Development. In his private life, he is a sailing enthusiast

Dariusz Sapiński

Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA

Największy autorytet branży mleczarskiej. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem i wyjątkową intuicją biznesową, skuteczny strateg, prekursor innowacyjnych rozwiązań. Twórca sukcesu marki MLEKOVITA – to on w 1992 r. opracował jej logo i nadał nazwę, wyróżniając się tym samym z szeregu okręgowych spółdzielni mleczarskich i wskazując innym nowatorski kierunek rozwoju. Dzięki jego efektywnemu zarządzaniu firma stała się najcenniejszą marką polskiego sektora produkcyjnego i żywnościowego oraz największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, która obecnie liczy 21 zakładów produkcyjnych, 32 własne centra dystrybucyjne oraz 138 sklepów firmowych MLEKOVITKA i 2 sklepy internetowe: sba.com.pl z ofertą dla aktywnych oraz mlekovitka.pl z szerokim asortymentem produktów.
Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję polskości oraz patriotyzmu gospodarczego. Laureat licznych prestiżowych nagród i tytułów, w tym państwowych (m.in. Brązowego Krzyża Zasługi, Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski) oraz biznesowych (m.in. Businessmena Roku, Najbardziej Szanowanego Szefa Firm Produkcyjnych w Polsce, Indywidualności Roku, Agrobiznesmena Roku, Medalu „Zasłużony dla eksportu”).
.

Łukasz Wyrzykowski

Dyrektor Generalny IFCN – The Dairy Research Network

General Manager of IFCN – The Dairy Research Network

Łukasz Wyrzykowski od 10 lat zajmuje się tematyką mleczarską. Jest Dyrektorem Generalnym IFCN – The Dairy Research Network, a także członkiem zarządu IFCN AG do spraw strategicznych decyzji i rozwoju firmy. Łukasz Wyrzykowski jest również specjalistą rynku mleczarskiego w zakresie analizy. W pracy skupia się na analizie łańcucha wartości produktów mleczarskich, prognozach rynku mleczarskiego i strukturalnym rozwoju rynku mleczarskiego.
Lukasz Wyrzykowski has worked in the dairy industry topics for last 10 years now. He is the General Manager of “IFCN – The Dairy Research Network” and not only a member of the IFCN AG management for strategic decision & company development but also a specialist in the dairy market analysis. His focus is on the dairy value chain analysis, dairy market forecasts and structural dairy market development.

Aleksander Anton

Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy - EDA

Kieruje pracami organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. EDA jest reprezentantem interesów europejskich przetwórców mleka w UE.

Jukka Likitalo

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Jukka Likitalo ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze mleczarskim. Od 2014 r kieruje Eucolait - organizacją reprezentującą interesy około 500 przedsiębiorstw zajmujących się handlem produktami mleczarskimi w całej UE. Do jego obowiązków należy bieżące zarządzanie i reprezentowanie organizacji, polityka mleczarska i analiza rynku, a także doradztwo dla firm członkowskich.

Chris Carson

Radca Rolny przy Stałym Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Brukseli

Chris Carson jest Radcą Rolnym przy Stałym Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Brukseli. Pracuje nad kwestiami wpływającymi na globalne i dwustronne relacje handlowe Nowej Zelandii oraz zagadnieniami takimi jak zmiana klimatu oraz zrównoważony rozwój. Współpracuje z odpowiednimi instytucjami w ramach Komisji Europejskiej, państwami członkowskimi UE oraz OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), a także innymi organizacjami międzynarodowymi. Przed objęciem funkcji Radcy Rolnego, Chris był Dyrektorem ds. polityki międzynarodowej w Ministerstwie ds. sektorów produkcji podstawowej w Nowej Zelandii. Do zadań działu należą handel (negocjacje, a także implementacje wielostronnych i dwustronnych umów) oraz kwestie dotyczące środowiska (włączając negocjacje w sprawie zmian klimatycznych oraz Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases, czyli Globalny Sojusz Badawczy ds. emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie). Chris pracował również jako doradca w Departamencie Rolnictwa i Towarów Światowej Organizacji Handlu 1990-1997 oraz w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1985-1988, koncentrując się na kwestiach handlu rolnego.

Chris Carson

Agriculture Counsellor in the New Zealand Permanent Mission to the EU in Brussels

Chris Carson is Agriculture Counsellor in the New Zealand Permanent Mission to the EU in Brussels. He works on issues affecting New Zealand’s global and bilateral trading relationships, and issues such as climate change and sustainability. He works with counterparts in the EU Commission, across the EU Member States, and in the OECD and other international organisations. Prior to being appointed Counsellor, Chris was Director of International Policy in the Ministry for Primary Industries (MPI) in New Zealand. The Directorate’s responsibilities include trade (negotiation and implementation of multilateral and bilateral agreements) and international environment issues (including climate change negotiations and the Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases). Chris has also worked as a Counsellor in the Agriculture and Commodities Division of the WTO (1990-1997), and in the Organisation for Economic Cooperation and Development (1985-1988), focussing on agricultural trade issues.

Friedemann Kraft

Radca Rolny w Ambasadzie Niemiec w Warszawie

Friedemann Kraft studiował prawo w Niemczech, Hiszpanii i Belgii. Po sześciu latach pracy jako prawnik ds. żywności w niemieckiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, w 2011 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Żywności i Rolnictwa w Niemczech, a do 2015 roku pracował jako radca ds. żywności i rolnictwa w Ambasadzie w Warszawie. Od 2020 roku jest z powrotem w Warszawie i ponownie pracuje w Ambasadzie jako radca ds. rolnictwa.

Pekka Pesonen

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca

Pekka Pesonen jest Sekretarzem Generalnym Copa, reprezentującej europejskich rolników, oraz Cogeca, reprezentującej europejskie agrospółdzielnie, które razem liczą ponad 70 krajowych organizacji rolniczych z całej Europy. Wcześniej pracował jako sekretarz stanu w fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadto Pesonen ma duże doświadczenie zawodowe w lobbowaniu na szczeblu UE w imieniu fińskich rolników, właścicieli lasów (MTK i SLC) oraz spółdzielni rolno-leśnych (Pellervo). W latach 90. pracował w dziale sprzedaży i marketingu fińskiego przedsiębiorstwa mleczarskiego Valio. Pan Pesonen był również członkiem kilku grup doradczych wysokiego szczebla zajmujących się przygotowaniem polityki UE. Jest wykwalifikowanym agronomem i ma żonę oraz trójkę dorosłych dzieci.

Ramon Armengol

Prezydent COGECA

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lleida oraz kursy zarządzania spółdzielczego w ramach Szkoły Biznesu ESADE 2009/2010. Posługuje się językiem hiszpańskim, katalońskim, francuskim i angielskim. Ramon jest rolnikiem, który od 20 lat zarządza fermą trzody chlewnej. Jest Członkiem Zarządu Agrifood Cooperative d'Ivars oraz Regionalnej Federacji Spółdzielni Katalonii. Od początku pracy w Federacji koncentrował się na działalności promocyjnej młodych rolników na obszarach wiejskich. Jest Członkiem Zarządu Hiszpańskich Spółdzielni Rolno-Spożywczych. Organizacja reprezentuje spółdzielnie rolno-spożywcze w Hiszpanii. Skupia milion członków z obrotem 26 miliardów euro. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Hiszpańskich Spółdzielni Rolno-Spożywczych ds. Mięsa Wieprzowego. Jest również Członkiem Grupy Roboczej ds. Mięsa Wieprzowego w COPA-COGECA oraz Prezydentem COGECA .

Ramon Armengol

President of COGECA

He graduated from law studies at Lleida University and finished cooperative management courses under the ESADE Business School 2009/2010. He is fluent in Spanish, Catalan, French and English. Ramon is a farmer who has been managing a pigmeat livestock farm for 20 years. He is a Board Member of Agrifood Cooperative d'Ivars and the Regional Federation of Catalan Cooperatives. From the beginning of his work in the Federation, he focused on the promotion of young farmers in rural areas. He is a Board Member of Spanish Agricultural and Food Cooperatives. The organization represents agri-food cooperatives in Spain. It has a million members with a turnover of EUR 26 billion. Ramon Armengol the Chairman of the Pigmeat Board of Spanish Agrifood Cooperatives. He is also a Member of Pigmeat Working Party in the Copa-Cogeca He is the President of COGECA focused on promoting cooperative activities such as management, activation of young farmers, equality policy, sustainable development, rural development and international cooperation.

Gabriel Trenzado Falcón

Dyrektor ds. Sektorów Produkcyjnych, Unia Europejska oraz współpraca międzynarodowa

Urodził się w Las Palmas w Hiszpanii. Ma wyższe wykształcenie z zakresu prawa oraz nauk politycznych. Prelegent ukończył studia specjalistyczne w dziedzinie polityki wewnętrznej Unii Europejskiej na Université Libre de Bruxelles. Gabriel Trenzado Falcon od 20 lat pracuje w Cooperativas Agro-alimentarias de España- w tym 8 lat jako dyrektor delegatury w Brukseli. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej do spraw Łańcucha Żywnościowego w Copa-Cogeca. Specjalizuje się w tematyce Wspólnej Polityki Rolnej, handlu międzynarodowego, łańcucha żywnościowego, spółdzielniach oraz promocji Unii Europejskiej.

Gabriel Trenzado Falcón

Director for Producing Sectors, EU and International

He was born in Las Palmas, Spain. He has a university degree in law and political science. The speaker of 18 IDCF graduated the specialist studies in the field of internal policies of the European Union at the Université Libre de Bruxelles. Gabriel Trenzado Falcon has been working at Cooperativas Agro-alimentarias de España for 20 years - including 8 years as director of the Brussels delegation. He is also Vice Chairman of the Copa-Cogeca Food Chain Working Group. He specializes in the Common Agricultural Policy, international trade, food chain, cooperatives and promotion of the European Union.

Andrzej Babuchowski

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego – IIPM

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych ustanowionej przez Komisję Europejską.

dr inż. Jerzy Plewa

Ekspert Team Europe

W latach 2013-2020 Jerzy Plewa był Dyrektorem Generalnym w Komisji Europejskiej, Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, a od 2006 do 2013 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego. Wcześniej, jako Wiceminister Rolnictwa był odpowiedzialny za negocjacje o członkostwo Polski w UE w obszarze rolnictwo i dostosowania do Wspólnej Polityki Rolnej oraz wielostronne i bilateralne negocjacje handlowe (7 lat). Pan Plewa jest długoletnim pracownikiem naukowym, adiunktem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także ekspertem FAO i Banku Światowego i doradcą Prezesa NBP.
Obecnie w Team Europe zajmuje się Wspólną Polityką Rolną, zrównoważonym rozwojem rolnictwa, Nowym Europejskim Zielonym Ładem, negocjacjami handlowymi bilateralnymi i wielostronnymi, nauką, badaniami i innowacjami w rolnictwie.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner, radca prawny kancelaria prawna Gessel

Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji. Od lat reprezentuje Klientów przed UOKiK w sprawach dotyczących koncentracji, postępowań z zakresu zawierania porozumień, nadużywania pozycji dominującej, ochrony interesów konsumentów, nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, zatorów płatniczych. Przez 13 lat pracowała w UOKiK, w tym przez 3 lata (2014-2017) jako Wiceprezes Urzędu kierujący pracami 3 Departamentów: Kontroli Koncentracji, Ochrony Konkurencji oraz Prawnego. Propagowała programy compliance i kodeksy dobrych praktyk, z jej inicjatywy przygotowano także 2 poradniki, nagrodzone przez Bank Światowy i Międzynarodową Sieć Konkurencji (ICN) w konkursie na najlepszy projekt edukacyjno – informacyjny z dziedziny prawa konkurencji: 2016 - dla rynku usług pogrzebowych, 2017 - dla rynku usług wodno-kanalizacyjnych. Wielokrotnie rekomendowana w dziedzinie prawa konkurencji przez Practical Law Company w Global Counsel 3000, Chambers Europe w Europe’s Leading Lawyers for Business. W 2020 i 2021 roku Bernadeta Kasztelan-Świetlik otrzymała także rekomendację w rankingu kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii prawo konkurencji i prawo antymonopolowe. Autorka publikacji prasowych (które ukazują się m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu www.prawo.pl) oraz prelegent licznych konferencji, warsztatów i szkoleń. W 2020 roku, zakładka poświęcona koronawirusowi i Tarczom Antykryzysowym COVID-19, przygotowywana przez zespół kierowany przez Bernadetę Kasztelan-Świetlik, otrzymała wyróżnienie w 18. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w kategorii:„Strony www poświęcone doradztwu prawnemu podczas epidemii”.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner, Attorney-at-law, law firm Gessel

Expert in competition law. Represents clients before the Polish Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) in cases concerning mergers, competition-inhibiting collusions, abuse of dominant market positions, protection of consumer interests, unfair exploitation of contracting advantage, and payment backlogs. Spent 13 years at UOKiK, including 3 years (2014-2107) as Vice President, managing the operations of three departments – Concentration Control, Competition Protection, and Legal. She initiated and oversaw the preparation of compliance programmes and best practices, including two guidelines recognised by the World Bank and by the International Competition Network in contests for the best educational/information project in the field of competition law: concerning the funerary services market (honourable mention in 2016) and concerning municipal water and sewage infrastructure (1st prize, 2017). Repeatedly named as recommended in the field of competition law by the Practical Law Company in Global Counsel 3000, by Chambers Europe in Europe’s Leading Lawyers for Business, and by Rzeczpospolita (2020, 2021). As an expert in competition law, publishes articles in the press (including Dziennik Gazeta Prawna and www.prawo.pl) and addresses conferences, workshops, and training events. In the spring of 2020, assembled and led a team of GESSEL experts who posted continuous updates on the regulatory and statutory response to the Covid-19 emergency in Poland. The resulting online resource received an honourable mention among websites for legal advice during the pandemic in the 18th ranking of law firms of the Rzeczpospolita daily.

Sascha Siegel

Dyrektor ds. towarów rolnych

Sascha Siegel jest Dyrektorem ds. towarów rolnych w firmie EEX, do której dołączył w styczniu 2015 r. Wcześniej był Wiceprezesem ds. badań i rozwoju produktów w Eurex we Frankfurcie, gdzie od 2009 r. tworzył portfolio produktów rolnych oraz towarzyszył ich rozwojowi, pełniąc funkcję Menedżera Produktu.

Mark Casey

Dyrektor Generalny ds. Strategii Handlowej i Spraw Interesariuszy (EMEA) w Fonterra Co-operative Group Ltd.

Mark Casey jest Dyrektorem Generalnym ds. strategii handlowej Fonterry i Dyrektorem ds. kontaktów z interesariuszami w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Na tym stanowisku Mark współpracuje z firmami Fonterry obecnymi na tych rynkach, aby chronić i zwiększać dostęp do rynku oraz kierować współpracą Spółdzielni z kluczowymi przedstawicielami rządu i przemysłu. Przed objęciem tego stanowiska w 2020 r. Mark przez poprzednie trzy lata pracował w dziale prawnym Fonterry, a oprócz swoich obowiązków związanych z prawem, Mark pracował również w zespole zarządzania incydentami Fonterry, w tym kierował zespołem i odegrał ważną rolę w reakcji Spółdzielni na kryzys COVID-19.

Agnieszka Maliszewska

Organizator Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Dyrektor i Członek Zarządu Polskiej Izby Mleka. Aktywnie uczestniczy w pracach mających na celu zwiększenie spożycia mleka i produktów mleczarskich w Polsce poprzez inicjowanie kampanii promocyjno-informacyjnych. Członek Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka. Właścicielka firmy First Communications. W roku 2019 wybrana na pierwszą wiceprzewodniczącą COGECA - największej i najbardziej wpływowej organizacji lobbingowej na rzecz mleczarstwa w Europie. Za swój wkład w rozwój gospodarczy kraju odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2013 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2015 roku Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Gospodarki.

Carolien Spaans

Radca Rolny w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie

Carolien pracuje w ministerstwie rolnictwa w Holandii od 2006 r., na kilku stanowiskach, m.in. jako doradca ds. polityki politycznej. Przed przeprowadzką do Warszawy latem 2019 r. pracowała jako radca ds. rolnych Holandii na Ukrainie. Obecnie jej obszar pracy obejmuje Polskę, Słowację i Czechy.

Marie-Christine Le Gal

Radca Rolny w Polsce, na Węgrzech, Litwie, Łotwie i w Estonii

Marie-Christine Le Gal od ponad dziesięciu lat pracuje w sektorze rolniczym, gdzie obejmowała wiele różnych stanowisk, m.in. we Francji i za granicą.
Od grudnia 2018 roku pracuje w Ambasadzie Francji w Warszawie jako Radca Rolny dla sektora regionalnego- Polska, Węgry i kraje bałtyckie. Rolą Radcy Rolnego jest promowanie francuskiej polityki rolnej, wspieranie francuskich przedsiębiorstw oraz śledzenie aktualności, przepisów i polityk rolnych krajów regionu. Wcześniej Marie-Christine Le Gal pracowała w ambasadzie francuskiej w Rosji oraz w ministerstwach rolnictwa i gospodarki w Paryżu, gdzie głównie zajmowała się umowami handlowymi i innowacjami w agrobiznesie.
Marie-Christine Le Gal jest lekarzem weterynarii i posiada dyplom z weterynaryjnego zdrowia publicznego.

Jakub Olipra

Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Od 2015 r. ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych banku Credit Agricole, gdzie odpowiada za analizy dotyczące sektora rolno-spożywczego. W 2016 r. został wyróżniony w konkursie Narodowego Banku Polskiego na najlepsze propozycje reform polskiej gospodarki za pracę pt. „Uwolnić potencjał polskiej wsi”. Laureat czołowych miejsc w konkursie Rzeczpospolitej na najcelniejsze prognozy cen surowców rolnych.

Jakub Olipra

Economist at Credit Agricole Bank Polska

Jakub Olipra graduated in Economics from Warsaw School of Economics (SGH). An Economist at the Macroeconomic Analyses Department of Credit Agricole Bank Polska since 2015, responsible for food and agricultural sector analyses. In 2016 he was distinguished in a competition for best proposals for reforms of the Polish economy organised by the National Bank of Poland for his work entitled ‘To Tap the Potential of Polish Rural Areas’. He ranked in top places in the competition for best forecasts of agricultural commodities prices organised by the Rzeczpospolita.

Bernard Ader

Przewodniczący Europejskiego Komitetu La Coopération Agricole oraz Wiceprezydent COGECA

Bernard Ader jest rolnikiem spółdzielcą, który od 20 lat prowadzi gospodarstwo mieszane w południowej Tuluzie. Wraz z dwoma partnerami hoduje ekologiczne bydło limousine oraz uprawia konwencjonalną pszenicę i słoneczniki. Bernard jest wiceprzewodniczącym COGECA (ogólna Konfederacja Spółdzielni Rolniczych), którą to funkcję pełni od 2019 roku. Na poziomie krajowym Bernard jest wiceprzewodniczącym Spółdzielni Euralis. Jest najbardziej zaangażowany w działalność Działu Żywności tej spółdzielni. Bernard jest również przewodniczącym La Coopération Agricole, Komitet Europejski.

Bernard Ader

President of the European Committee of La Coopération Agricole and Vice-Chair of COGECA

Bernard Ader is a cooperative farmer who has managed a mixed farm in south Toulouse for the last 20 years. Together with two partners, he rears organic limousine cattle and cultivates conventional wheat and sunflowers. Bernard is Vice-Chair of COGECA (general Confederation of Agricultural Cooperatives), a role he has held since 2019. On a national level, Bernard is Vice-Chair of the Euralis Cooperative. He is most notably involved in the activities of the cooperative’s Food Division. Bernard is also President of La Coopération Agricole, European Committee

Arnaud Pellet

Doradca Biznesowy

Arnaud Pellet jest doradcą biznesowym w firmie Husky Injection Molding Systems, odpowiedzialnym za rozwój biznesu PET poprzez aktywne poszukiwanie wielopoziomowych możliwości u obecnych i potencjalnych klientów. Po dołączeniu do Husky w 2010 roku Arnaud zajmował wiele stanowisk w całej firmie w obszarach sprzedaży, inżynierii i rozwoju biznesu. Ma blisko 15 lat ogólnego doświadczenia w branży. Posiada tytuł licencjata z matematyki, chemii i biologii, tytuł magistra inżynierii materiałowej oraz licencjat z przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także dyplom inżyniera przetwórstwa tworzyw sztucznych w ISPA we Francji.

Arnaud Pellet

Multi-Layer Business Advisor

Arnaud Pellet is the Multi-Layer Business Advisor at Husky Injection Molding Systems, responsible for driving PET business growth through proactive prospecting of Multi-Layer barrier opportunities with existing and prospective customers. Having joined Husky in 2010, Arnaud has held a numbers of positions throughout the company in the areas of sales, engineering and business development and has close to 15 years of overall industry experience. He holds a Bachelor Degree in Mathematics, Chemistry and Biology, a Master’s Degree in Materials Science and Engineering, and BSc in Plastics Processing, and Plastics Processing engineer diploma at ISPA, France.

Piotr Szajner

Kierownik Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB

Dr inż. Piotr Szajner – ur. w 1969 r., absolwent Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1993 r. zatrudniony IERiGŻ-PIB. od 2009 r. doktor nauk ekonomicznych, a od 2013 r. Kierownik Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB. Zainteresowania naukowe dotyczą ekonomii rynku, ewolucji struktury rynku żywnościowego, badań rynkowych w sektorze rolno-pożywczym na wszystkich etapach łańcucha marketingowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem rynku mleka i cukru. Analiza handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w kontekście międzynarodowej konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego. Problematyka zmienności i transmisji cen na poszczególnych etapach łańcucha marketingowego. Ewolucja polityki rolnej, w tym w szczególności w zakresie regulacji rynkowych i handlu zagranicznego. Autor wielu publikacji i artykułów oraz ekspertyz dotyczących rynków żywnościowych. Współpraca międzynarodowa między innymi z The Austrian Society of Agricultural Economics (ÖGA) i Swiss Society for Agricultural Economics and Rural Sociology (SGA). W 2009 r. uczestnik w pracach The High Level Expert Group on Milk przy Komisji Europejskiej.

Robert Telus

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa I Rozwoju Wsi

Robert Telus urodził się 18 kwietnia 1969 roku w Opocznie. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska. Od 2007 roku zaczął pełnić funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. 25 października 2015 został wybrany jako poseł na Sejm VIII kadencji. Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem tej partii oraz zasiada w Prezydium Klubu. W 2019 roku ponownie wybrany do Sejmu. Wcześniej Robert Telus pracował jako Dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, przez wiele lat kierował także Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Jest powszechnie znanym działaczem społecznym. Przez kilka lat był Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Bartłomieja w Opocznie. Jest także jednym z pomysłodawców i współzałożycieli fundacji „Dar dla Potrzebujących”, której największym osiągnięciem jest utworzenie i otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Byszewach. Młodemu pokoleniu nieustannie stara się przekazywać miłość do Ojczyzny, wartości chrześcijańskie oraz poszanowanie dla rodzimej kultury. Jest czynnym rolnikiem, wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Jako członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie występował z sejmowej mównicy w obronie polskiego rolnika i polskiej wsi. Ostatnie cztery lata pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej Komisji, a obecnie jest jej przewodniczącym. Pełni również funkcję przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Regionu Łódzkiego. Swój czas wolny najchętniej spędza w rodzinnym gronie. Jego pasją jest hodowla koni, szczególnie koników polskich.